terça-feira, 21 de janeiro de 2014

Ervas que baixam açúcar no sangueAlgumas ervas que podem ajudar a baixar os níveis de açúcar no sangue:Jiang Can (Bombyx Batryticatus),  
Li Zhi He (Semen Litchi), 
Yu Mi Xu (Stylus Maydis), 
Di Gu Pi (Cortex Lycii), 
Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae),  
Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis), 
Fu Ling (Poria), 
Ge Gen (Radix Puerariae), 
Gou Qi Zi (Fructus Lycii),  
He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori), 
Hu Zhang (Rhizoma Polygoni Cuspidati), 
Huang Bai (Cortex Phellodendri),
Huang Jing (Rhizoma Polygonati),  
Huang Qi (Radix Astragali ),  
Mai Men Dong (Tuber Ophiopogonis),  
Mai Ya (Fructus Germinatus Hordei),  
Ren Shen (Radix Ginseng),
Sang Ye (Folium Mori),
Shan Zhu Yu (Fructus Corni), 
Shan Yao (Radix Dioscoreae), 
Sheng Di (uncooked Radix Rehmanniae),  
Tian Hua Fen (Radix Trichosanthis), 
Wu Bei Zi (Galla Rhois),  
Xian He Cao (Herba Agrimoniae),  
Xuan Shen (Radix Scrophulariae), 
Yin Yang Huo (Herba Epimedii),  
Yu Zhu (Rhizoma Polygonati Odorati),  
Ze Xie (Rhizoma Alismatis),
Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae).  
 


Sem comentários:

Enviar um comentário