terça-feira, 9 de outubro de 2012

Japanese Mu Tea

 Japanese Mu Tea

Ingredients:

Dang gui, Shu di huang, Bai shao yao, Dang shen, Rou gui, Sheng jiang, Ren shen, Fu ling, Chen pi, Ding xiang, Xiang fu, Mu dan pi, Tao ren, Ce bai ye, She chuang zi.

Tonifies qi and blood without generat stagnation, regulate qi and benefits the digestion, warms the interior, eliminates damp.


Sem comentários:

Enviar um comentário